A-AA+th

Video

Youtube
นิเทศก์การจัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน 2/2565
Youtube
การสอนวิชาออกแบบเทคโนโลยี หน่วยที่ 2 วิวัฒนาการเทคโนโลยี ม.1/1 (1/2566)
Youtube
ซ้อมแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ปี 2566
Youtube
กิจกรรมการเรียนรู้ AR (Augmented Reality) วันสัปดาห์วิทย์ยาศาสตร์ 2566
Youtube
กิจกรรมในชั้นเรียนการเรียนเขียน Code ภาษา javaScript 1/2566
Youtube
บรรยากาศการสอนวิชาออกแบบเทคโนโลยี ม.1 1/2565
Youtube
นิเทศก์การจัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สพม.แพร่ 1/2565
Youtube
วิชาการออกแบบและเทคโนโลย ม.2 หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีกับชีวิต Ep.1
Youtube
การออกแบบและเทคโนโลย ม.2 (การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม Ep.1)
Youtube
การตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วยโปรแกรม Camtasia2019 Ep.1
Youtube
ภาษา Java script คำสั่งวนลูป ( คำสั่ง for )
Youtube
JavaScript การเริ่มต้นการเขียนภาษา JavaScript เบื้องต้น 1
Youtube
ระบบเครื่อข่ายข้อมูล (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1