A-AA+th

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565
รับเกียรติบัตรครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันครู ปี 2565
จากท่านผู้อำนวยการนารี  หลายกิจพานิช  โรงเรียนเมืองแพร่ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565

URL :

ปี : 2565