A-AA+th

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python
อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และการออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กรกฏาคม 2565 

URL :

ปี : 2565