A-AA+th

อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564
อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์
ระหว่างวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2564
จำนวน 15 ชัวโมง
สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


 

URL :

ปี : 2564