A-AA+th

เกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

เกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับจังหวัด

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C# ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C# ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น

ร่วมกิจกรรมไหว้พระธาตช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำ 2565

ร่วมกิจกรรมไหว้พระธาตช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง ประจำ 2565

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565

เกียรติบัตรโครงการจิตอาสา "กิจกรรมรักษ์เวียงโกศัย" 29 สิงหาคม 2564

เกียรติบัตรโครงการจิตอาสา "กิจกรรมรักษ์เวียงโกศัย" 29 สิงหาคม 2564

อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

อบรมการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ 15 สิงหาคม 2564

1