A-AA+th

portfolio

portfolio
เกียรติบัตรอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

เกียรติบัตรอบรมคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย

อบรมการสัมมนาการวางระบบเครือข่ายไร้สาย ให้มีความปลอดภัย

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C# ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา C# ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น

อบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม ภาษา JavaScript ระดับเบื้องต้น

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565

ครูผู้สอนดีเด่น ด้านพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปี 2565

อบรมการสร้างสื่อดิจิตอล 26 เม.ย. 2566

อบรมการสร้างสื่อดิจิตอล 26 เม.ย. 2566

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนเทคโนโลยี 25 เม.ย. 2566

อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ครูผู้สอนเทคโนโลยี 25 เม.ย. 2566

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python

อบรมหลักสูตรวิทยาการคำนวณ ออกแบบสามมิติ Tinkercad และโปรแกรมภาษา Python

1