A-AA+th

ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายวฤธ  อุมารังษี
โรงเรียนเมืองแพร่
ที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ชั้น ห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ
1 วิทยาการคำนวณ ว22104 0.5 ม.1 1,2 2  
2 โปรแกรมพื้นฐาน 2 ว20211 1.0 ม.1 1,2 4  
3 วิทยาการคำนวณ ว22104 0.5 ม.2 1,2 2  
4 วิทยาการคำนวณ ว23104 0.5 ม.3 1,2 2  
5 ออกแบบและเทคโนโลยี ว30181 0.5 ม.4 1,2 2  
6 กราฟิกขั้นสูง ว30291 1.0 ม.4 1,2 4  
7 การสร้างเว็บไซต์ ว30292 1.0 ม.5 1 2  
8 ออกแบบและเทคโนโลยี ว30182 0.5 ม.5 1,2 2  
9 วิทยาการคำนวณ ว30183 0.5 ม.6 1,2 1  
รวมชั่วโมงสอน / สัปดาห์    21  
11 กิจกรรมวิถีพุทธ         1  
12 กิจกรรมชุมนุม         2  
รวมชั่วโมงสอนกิจกรรม / สัปดาห์    3  
รวมชั่วโมงสอน/สัปดาห์ 24  

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 21 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 70