A-AA+th

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566
 
ลำดับที่
กลุ่มงาน
งานปฏิบัติ
รับผิดชอบ
1 บริหารงานวิชาการ กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี กรรมการ
2 บริหารงานวิชาการ งานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
3 บริหารงานวิชาการ งานกลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 บริหารงานวิชาการ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน กรรมการ
5 บริหารงานวิชาการ งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1/1
6 บริหารงานวิชาการ งานพัสดุ หัวหน้างานพัสดุ
7 กลุ่มบริหารทั่วไป งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประธานกรรมการ
8 กลุ่มบริหารทั่วไป งานข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียน ประธานกรรมการ
9 กลุ่มบริหารทั่วไป งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและงานพัฒนาระบบและเครือข่ายสารสนเทศ(ICT) ประธานกรรมการ

:: ลิ้งค์เอกสารตามคำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 2566 ::


 

ผู้เขียน Admin

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2566

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 64