A-AA+th

งานที่ได้รับมอบหมายภายในโรงเรียน

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566
งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566

18 ก.ย. 2566 0 81

งานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ปีการศึกษา 2566 ลำดับที่ กลุ่มงาน งานปฏิบัติ รับผิดชอบ 1 กลุ่มบริหารวิชาการ งานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ กิจกรรมลูกเสือ-เนต

1