A-AA+th

ผลงานครู และนักเรียน

แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ปี 2566
แข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ปี 2566

20 ก.ย. 2566 0 57

นักเรียนทำการซ้อมออกแบบ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ วันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2

บทคัดย่องานวิจัยการพัฒนาบทเรียนวิชาออกแบบและเทคโนฯ
บทคัดย่องานวิจัยการพัฒนาบทเรียนวิชาออกแบบและเทคโนฯ

18 ก.ย. 2566 0 30

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาออกแบบและ เทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษา 2565 โรงเรียน เมืองแพร่

1