A-AA+th

ข้อมูลการสอน/ตารางสอน

ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 1/2566
ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 1/2566

21 ก.ย. 2566 0 59

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวฤธ อุมารังษี โรงเรียนเมืองแพร่ ที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ชั้น ห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ 1 ออกแบบและเทคโนโลยี ว21103 0.5 ม.1 1,2 2 2 โปรแกรมพื้นฐา

ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
ข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 2/2565

21 ก.ย. 2566 0 48

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายวฤธ อุมารังษี โรงเรียนเมืองแพร่ ที่ ชื่อวิชา รหัสวิชา หน่วยกิต ชั้น ห้อง รวมชั่วโมง หมายเหตุ 1 วิทยาการคำนวณ ว22104 0.5 ม.1 1,2 2 2 โปรแกรมพื้นฐาน 2 ว

1