A-AA+th

การประเมิน/นิเทศก์การสอน

รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 1/2566
รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 1/2566

19 ก.ย. 2566 0 75

รับนิเทศก์การสอนชั้น ม.1/1 วิชาออกแบบเทคโนโลยี แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 วิวัฒนาการของเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2566

รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 2/2565
รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 2/2565

19 ก.ย. 2566 0 54

รับการนิเทศการสอนภายใน ภาคเรียน 2/2565 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ในรายวิชาการเขียนเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ด้วย Javascript (คำสั่งเงื่อนไข) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2565
รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) 2565

15 ก.ย. 2566 0 50

รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 โดยมีกรรมการประเมินคือ ผู้อำนวยการนารี หลายกิจพานิช 2. ศน.นายกรัณฑ์ สมจิตต์ 3.นางบุษยพรรณ ขันแหลม

นิเทศก์จัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สพม.แพร่ 1/2565
นิเทศก์จัดการเรียนรู้ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน สพม.แพร่ 1/2565

14 ก.ย. 2566 0 39

คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.แพร่ มานิเทศก์ติดตาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครูผู้สอนโรงเรียนเมืองแพร่ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 โดยมานิเทศน์ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์คือนายวฤธ อุมารังษี ได้รับการนิเทศก์

นิเทศก์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2/2564
นิเทศก์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 2/2564

14 ก.ย. 2566 0 42

รับการนิเทศก์การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โดยได้รับการนิเทศก์จากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ หัวหน้าวิชาการ และหัวหน้

1