A-AA+th

ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นายวฤธ  อุมารังษี       ตำแหน่ง ครู      เลขที่ตำแหน่ง 652      วิทยฐานะ ชำนาญการ  
โรงเรียนเมืองแพร่    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่
วุฒิทางการศึกษา ปริญญาตรี      สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา     สถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สัญชาติ  ไทย     เชื้อชาติ  ไทย      ศาสนา  พุทธ
เกิดวันที่  9  มกราคม  2517     อายุ  49 ปี