A-AA+th

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
55/2566 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ภาคเรียนที่ 1-2566.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่โรงเรียนเมืิองแพร่ ภาคเรียนที่ 1-2566.pdf (564.54 KB) Admin ก.ย. 2566
P1/2566 แต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 71.pdf แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๑ จังหวัดแพร่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (1.45 MB) Admin ก.ย. 2566
34/2566 คำสั่งแต่งตั้งคุณครูที่ปรึกษา 2566.pdf คำสั่งแต่งตั้งคุณครูที่ปรึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2566 (1.41 MB) Admin ก.ย. 2566
35/2566 คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน 2566.pdf คำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ปีการศึกษา 2566 (1.64 MB) Admin ก.ย. 2566
36/2566 คำสั่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก์ 2566.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมปฐมนิเทศก๋ ปีการศึกษา 2566 (2.09 MB) Admin ก.ย. 2566
43/2565 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2565.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2565 (2.2 MB) Admin ก.ย. 2566
40/2564 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2564.pdf คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ ปีการศึกษา 2564 (882.55 KB) Admin ก.ย. 2566
1